បាន មុន្នីល័ក្

អារម្មណ៍សល់ – បាន មុន្នីល័ក្ខ – Ban Monyleak – Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=fUkh2lIVelE បទ៖ អារម្មណ៍សល់ ច្រៀង៖ បាន មុន្នីល័ក្ខ ដឹកនាំសម្តែង៖ ឌុច សុភា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សោម ដូរ៉េ និពន្ធបទ​ភ្លេង ៖ ICE BAND & DAVID KING...