សុំមួយញឹបមក – ពែកមី (Pekmi) – Official Music Video (ភ្ជុំបិណ្ឌ២០២០)

0

ដឹកនាំ​សម្តែង ៖ រិទ្ធីចិត្រ – ពែកមី ច្រៀង៖ ពែកមី (Pekmi) និពន្ធទំនុក​ច្រៀងនិងMelody ៖ សោម ដូរ៉េ

Leave a Reply